Projektu vadība

Projektu vadības pakalpojuma ietvaros mūsu profesionāļu komanda Pasūtītājam garantē ieceres kvalitatīvu īstenošanu pilnā būvprocesa ciklā, sākot ar ideju un noslēdzot ar būves nodošanu ekspluatācijā.

Ne vienmēr no būvniecības attālinātiem Pasūtītājiem izdodas formulēt precīzus uzdevumus būvniecības speciālistiem - arhitektiem, projektētājiem, būvniekiem, materiālu piegādātājiem - un iegūt vēlamo rezultātu. Šādos gadījumos pareiza rīcība ir būvprocesa projekta vadību uzticēt nozares speciālistiem, kas atbildīgi pārrauga visus posmus no projektēšanas uzdevuma izstrādes līdz ēkas vai būves nodošanai ekspluatācijā, kā arī būvdarbu garantijas laikā. Mūsu pieredze ļauj profesionāli izvērtēt ieceri, plānot veicamos darbus un pārraudzīt būvprocesu.

Projektu vadības procesi:

  • rūpīga iedziļināšanās Pasūtītāja iecerē, kompetentu padomu sniegšana par ieceres iespējamiem risinājumiem;
  • projektēšanas uzdevuma izstrāde atbilstoši Pasūtītāja iecerei;
  • projektēšanas konkursa organizēšana, līguma sarunu vadīšana un līguma noslēgšanas organizēšana;
  • būvprojekta ekspertīzes organizēšana;
  • precīza darba uzdevuma izstrāde būvniekiem;
  • būvniecības konkursa organizēšana, līguma sarunu vadīšana un līguma noslēgšanas organizēšana;
  • būvniecības darbu kontrole – būvuzraudzība;
  • ēkas nodošana ekspluatācijā;
  • monitorings garantijas laikā;
  • izmaksu un laika grafika kontrole visā projekta vadības laikā.

Projektēšana - projektēšanas uzdevuma izstrādes gaitā palīdzam Pasūtītājam formulēt precīzas norādes projektētājiem un apakšprojektētājiem, kas nepieciešamas projektēšanas konkursa organizēšanai un kvalitatīva projekta sagatavošanai. Mēs uzraugām projektētāju darbu, lai projekts atbilstu projektēšanas uzdevumā ietvertajām norādēm, un atbildam uz visiem projektētāju profesionālajiem jautājumiem, uz kuriem ne vienmēr Pasūtītājs ir pietiekami kompetents sniegt atbildes. Uzticēšanās projektētājam bez inženierkonsultantu padoma ne vienmēr ir pareizais ceļš, jo tikai inženierkonsultanti ieceres īstenošanu skata kompleksi. Mēs kontrolējam projekta detalizācijas pakāpi, lai tā būtu pietiekama būvdarbu izpildei, lai netiktu ietvertas pašmērķīgas tehnoloģijas, lai risinājumi būtu izmaksās adekvāti, optimāli un precīzi pēc būtības, nevis mākslīgi sarežģīti. Projekta izstrādes gaitā sekojam līdzi tā kvalitātei no praktiskā aspekta, ņemot vērā mūsu bagāto pieredzi projektēšanas uzraudzībā un būvuzraudzībā.

Būvniecības konkurss - sagatavojam precīzu darba uzdevumu jeb tehnisko specifikāciju, kas ir obligāts līguma par būvniecību pielikums un definē arī kvalitātes prasības, tostarp konstruktīvās izbūves un apdares darbiem. Kāpēc tas ir nepieciešams? Likumu akti nosaka minimālās prasības vai dažās jomās pat nedefinē prasības, kas jāievēro būvniekiem. Līdz ar to minimālo kvalitātes prasību izpilde atkarīga no būvnieka godaprāta. Taču, lai iegūtu mūsdienīgas kvalitātes objektus, nepieciešams izstrādāt precīzus izpildāmos uzdevumus, ietverot tajos darba veikšanas projekta izstrādi pirms katra procesa, materiālu saskaņošanu pirms to piegādes un iebūves, izpilddokumentācijas uzrādīšanu, specifisku risinājumu saskaņošanu utt.

Būvniecības process - projekta vadība būvniecības procesā ietver virsvadību, uzraudzību un koordinēšanu, nodrošinot Pasūtītāja un galvenā būvdarbu veicēja tiesības, būvuzraudzību, būvniecības izmaksu, termiņu un izpildītāju saistību kontroli, sapulču organizēšanu, projekta izmaiņu un papildinājumu koordinēšanu, regulāru atskaišu iesniegšanu Pasūtītājam un būvdarbu veicēja konsultēšanu. Mēs prasmīgi veicam projektu vadību saskaņā ar Open Book principiem, kas nozīmē būvprocesa apritē esošās informācijas caurspīdīgumu un saprotamību Pasūtītājam.

Projektu vadība - tas nozīmē kvalitatīvu Pasūtītāja interešu pārstāvniecību pilna būvniecības cikla norises laikā.