Inženierkonsultācijas

Mūsu speciālistiem ir vairāk nekā 10 gadu pieredze sarežģītu būvprocesu vadībā, mēs spējam nodrošināt inženierkonsultāciju pakalpojumus plašā klāstā - projektēšanas, būvniecības, ēku apsaimniekošanas jomā.

Inženierkonsultāciju pakalpojumi ietver:

 • projektēšanas uzdevuma izstrādi;
 • būvniecības izmaksu aprēķinus – tāmēšanu;
 • būvprojektu ekspertīzes;
 • būvkonstrukciju aprēķinus;
 • ēku tehnisko apsekošanu;
 • ēku ekspertīzes;
 • ēku energoauditu;
 • ēku energosertifikāciju;
 • termogrāfiskos mērījumus;
 • ēkas blīvuma testus;
 • cita veida pārbaudes un ekspertu slēdzienus atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un saskaņotajam darba uzdevumam.

Projektēšanas uzdevums - projektēšanas programmas apkopojums, kuras mērķis ir pasūtītāja būvniecības ieceres apraksts projektētājiem. Projektēšanas uzdevums ietver vispārīgas ziņas par projektu, projektēšanas galvenos kvalitātes un funkcionalitātes kritērijus, teritorijas un būves galvenos rādītājus (piemēram, slodzes, jaudas), norādījumus projektēšanas apjomam, detalizācijai un gaitai (stadijas, termiņi).

Būvniecības tāme - būvniecības nozares speciālistu sastādīts būvprojekta īstenošanai paredzamo izmaksu aprēķins. Tāmju izmaksu elementi: būvmateriāli, būvizstrādājumi, būvkonstrukcijas, darba patēriņš, darba samaksas likme un darba algas, būvniecības mašīnlaika un tā izmaksu kopums. Tāmes detalizācija un precizitāte ir atkarīga no projekta stadijas, kurā tā tiek izstrādāta. Balstoties uz regulāru būvniecības tenderu/konkursu rezultātiem, spējam izstrādāt budžeta tāmes arī būvniecības ieceres pašā sākumā.

Būvprojekta ekspertīze - profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī savstarpējo risinājumu atbilstībai un par atbilstību labai būvniecības praksei.

Būvkonstrukciju projektēšana - būvkonstrukciju projektēšana atbilstoši spēkā esošajiem likumu aktiem EUROCODE un rekomendējošajam Latvijas Valsts standartam, detalizācijas rasējumu izstrāde un materiālu apjomu aprēķini, autoruzraudzība.

Ēku tehniskā apsekošana un Technical Due Diligence ir būvju, to daļu, kā arī būvizstrādājumu tehniskā stāvokļa izvērtēšanas darbu komplekss. Apsekošanas pamats ir ēkas vispārīga vai padziļināta apskate.

Gatavu būvobjektu ekspertīze tiek veikta, ja ēkas tehniskās apsekošanas laikā tiek fiksētas problēmas. Būvobjektu ekspertīzi veic būvju eksperti.

Energoaudits - ēkas apsekošanas un analīzes procedūra, lai sastādītu ēkas patērētās enerģijas bilanci un izvērtētu enerģijas taupīšanas iespējas. Energoaudita pamatā ir ēkas energoefektivitātes aprēķins.

Energosertifikāts - dokuments, kurā aprakstīta ēkas energoefektivitāte atbilstoši A, B, C, D, E, F klasei. Ēkām ar augstiem energoefektivitātes rādījumiem tiek piešķirts A klases energosertifikāts. Ēku energosertifikācija paredz sertifikāta izsniegšanu par energoefektivitāti projektējamām un ekspluatācijā nodotajām ēkām.

Termogrāfiskie mērījumi - metode, ar ko iespējams noteikt objektu virsmas temperatūras sadalījumu. Ar termogrāfiskajiem mērījumiem tiek konstatētas siltuma noplūdes vietas un aukstuma tiltiņi.

Ēkas blīvuma tests - ēkas blīvuma pārspiediena tests jeb Blower door tests, kas nosaka ēkas norobežojošo konstrukciju hermētiskumu. Ar testu var precīzi noteikt ēkas gaisa caurlaidību un atklāt gaisa noplūdes vietas.