Būvuzraudzība

Kas ir būvuzraudzība? Kāda ir tās jēga? Ko dara būvuzraugs? Mūsu speciālisti uz šiem jautājumiem spēj atbildēt teorētiski un praktiski, pamatojoties uz ilgstošā pieredzē gūto kompetenci.

Labs būvuzraugs ir Pasūtītājam uzticams sadarbības partneris un zinošs būvniecības kvalitātes sargs. Būvuzraudzība ir obligāta apjomīgu objektu realizācijā un vēlama arī privātajā sektorā, lai izvairītos no problēmām projekta īstenošanā. Būvuzraudzības pakalpojums ir garants nepārtrauktai ēkas vai būves tapšanas kontrolei.

Būvuzraudzība ir apjomīgs darba process, kura laikā tiek kontrolēta izpildes kvalitāte:

  • projektam;
  • risinājumiem;
  • lietotajiem materiāliem;
  • būvniecības tehnoloģijām;
  • veiktajiem darbiem;
  • izpilddokumentācijai.

Mūsu speciālistu galvenās prasmes ir efektīvas rūpes par atbilstošo būvprocesu, lai rezultāts saskanētu ar sākotnējo ieceri, nevis būtu tās atspulgs. Mūsu veikums nav formāla rosīšanās likumu aktu noteiktajos ietvaros, bet gan padziļinātas izpratnes piepildīta inženieru darbība katrā būvprocesa kontroles posmā, kompleksi iedziļinoties projektā un būvniecības norisē. Pirmais mūsu uzdevums pēc līguma noslēgšanas ir projekta izvērtējums un problēmu savlaikus identificēšana.

Būvuzrauga kompetence ir pieņemt izpildītos darbus, netiešā veidā atbildot arī par finansējumu, kas tiek izmaksāts uzņēmējiem pēc darbu pieņemšanas.

Būvuzraugs ir Pasūtītāja uzticamības persona, un mēs šo uzticēšanos savas darbības laikā, veicot būvuzraudzību ēku un inženierbūvju celtniecībā, gadiem ilgi esam pilnā mērā attaisnojuši ar visiem sadarbības partneriem.

Izvēloties mūsu būvuzraudzības pakalpojumu, klienti ar garantiju ir ieguvuši un iegūs kvalitatīvu būvobjektu, kura tapšanā ievērotas normatīvo aktu prasības. Jāuzsver, ka būvuzraudzību reglamentē Būvniecības likums, Latvijas būvnormatīvi (LBN), Vispārīgie būvnoteikumi, Ēku būvnoteikumi, Speciālie būvnoteikumi un vēl citi normatīvie akti, kuru pārzināšana ir profesionālu speciālistu kompetence.